Koncert charytatywny – Tabu, mOnly, Amsterdam – WCK – galeria